Thrs doftljus med egen design

Vem samlar in dina uppgifter?

Thrs AB, ägaren till webbplatsen www.thrs.se och varumärket Thrs.

Ovanstående handelsnamn och varumärke ligger under en ägare som har en databas för den informationshantering som finns.


Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter delas enbart inom Thrs AB. Vi överför, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför vår egna organisation. Uppgifter som kan delas med tredje part är så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som hanterar personuppgifter för Thrs AB räkning för att kunna möjliggöra tillhandhållandet av tidigare beställda tjänster eller produkter från Thrs AB som har agerat under någon av dem tidigare nämnda handelsnamnen. Exempel på såna personuppgiftsbiträden är:


Ekonomisystem– För att kunna fakturera och administrera för tillhandhållna tjänster och produkter från oss.

CRM system– För att kunna tillhandhålla service på tidigare levererade tjänster eller produkter från oss.

E-posthanteringssystem– För att kunna kommunicera ut information från oss.

Kreditbolagen– För att kunna utföra en kreditupplysning samt erhålla nödvändig information om dig som vår framtida kund. Kunna leverera ett avtal för tillhandhållande av produkter och tjänster.

Fraktbolag– För att kunna leverera beställda produkter från oss.

Vi har aldrig, och kommer aldrig förmedla eller sälja dina uppgifter eller information om dig och ditt företag till tredje part som inte är våra personuppgiftsbiträden.


Vilka uppgifter lagrar vi om dig?

Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.
Praktiskt så handlar det om följande uppgifter:

E-postadress
Namn Efternamn
Telefonnummer
Företaget du företräder
Din roll på företaget
Företagsadress
Företagsnamn


Intresseanmälningar och förfrågningar

När du gör en förfrågan genom vår hemsida eller genom någon annan av våra handelsnamn om tjänster som vi tillhandhåller sparar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter för att kunna hjälpa dig besvara frågor som ställs samt leverera tjänsten som du efterfrågar. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden och variation av personuppgifter variera beroende på ärendet som du kontaktar oss i samt vilka uppgifter du väljer att dela med sig med oss.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Thrs AB samlar in dina personuppgifter bara om dig som är kund, intressent eller tidigare kund till Thrs AB för att kunna tillhandhålla våra tjänster, fullgöra våra åtaganden enligt avtal, samt ge dig korrekt information om din produkt som du har eller vill handla in från oss och dess specifikation. Uppgifterna behövs också för att vi ska kunna identifiera dig, administrera fakturering, för statistiska ändamål, lagliga åtaganden och för internmarknadsföring. I syfte att ständigt förbättra våra tjänster använder vi även en del av informationen som underlag för utvärdering.


Var lagrar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter är trygga hos oss. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom en lösenordskyddad databas i Sverige samt inlåsta i pappersformat.


Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Thrs AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller bland annat när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter enligt gällande skatte- och bokföringslagstiftning.


Du har rätt till tillgång av dina personuppgifter
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Thrs AB, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.


Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt till radering av dina personuppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna, exempelvis genom skatte- och bokföringslagstiftningen, att du har ett pågående ärende med oss, ett aktivt tjänsteleverantörsavtal eller en oreglerad skuld.


Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och synpunkter. Kontaktuppgifter till oss hittar du under kontakt.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionenshemsida.


Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att Thrs AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.


Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.